Get Adobe Flash player

You are here

Strona główna

Chrzest

 Św. Mateusz w zredagowanej przez siebie Ewangelii zanotował:

"Idzcie więc i nauczajcie wszystkie narody,

udzieljąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świetego"

 

 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym i bramą otwierającą drogę do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, zostajemy wszczepieni w Chrystusa i w Kościół, stajemy się uczestnikami jego posłania: ”Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę  w słowie. Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Chrystus Pan poucza: ”Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”.

 Chrzest dziecka zgłasza tylko i wyłącznie przynajmniej jedno z rodziców (ojciec lub matka), oboje rodziców, albo opiekun lub opiekunowie prawni. Dokonujemy tego odpowiednio wcześniej, aby dopełnic wszystkich formalności związanych z wpisem do Ksiegi Chrztów i uzyskać niezbądną wiedzę i pouczenie co do przebiegu sakramentu.

 Rodzice przedłożą następujące dokumenty:

1) akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;

2) dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania);

3) zaświadczenia stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni;

w przypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu na katechizację

 

 Chrzestnymi nie mogą być:

osoby żyjące w grzechu np. bez ślubu kościelnego tzw. konkubinat, młodzież nie uczęszczająca na katechizację, apostaci, obojętni w wierze.

 

 Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:

zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania; ukończyli 16 lat; są katolikami bierzmowanymi, przyjęli już sakrament Eucharystii, prowadzą życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji jaką maja pełnić; są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych; nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzest osoby dorosłej uzgadnia się w indywidualnej rozmowie z duszpasterzem.